công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
Selected language     Vietnamese ▼
Tên linh kiện     
    nội dung chi tiếtn 

Mục lục 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.31 TO 1.25 Series - giá cả, nhà phân phối, Stock

Sitemap 1 :

1.31
1.55
1.3
1.55um
1.48
10GB/s
1.58
16-BIT
12.5V
18-pin
1.5A
12-BIT
1CH
145-175MHz
135-145MHz
156-160MHz
144-148MHz
13W
142-163MHz
144-175MHz
135-160MHz
10W
1240-1300MHz
18W
185-200MHz
13.5V
12W
100-WORD
14-BIT
1400-BIT
131072-WORD
16777216-WORD
16M
1048576-WORD
1048576-BIT
1-BIT
18874368-BIT
1.8V
12CH
1280
1Chip
1.1GHz/500MHz
10-BIT
10-TIMES
16-DIGIT
128
1152
150-175MHz
135-150MHz
16W
1465-1477MHz
184-200MHz
1.4W
118-137MHz
145-174MHz
135-155MHz
155-168MHz
1.8W
135-175MHz
1.9
1800
1.9GHz
14.0-14.5GHz
12.2-12.8GHz
12.7-13.2GHz
1.9-2.0GHz
10.7
11.7GHz
1073741824-BIT
16777216
1207959552-BIT
1073741824
1207959552
144-BIT
150994944-BIT
134217728-BIT
180
120
16M
100
128MB
144-PIN
16MX64
133
168-PIN
128
128M
1GB
128K
128Mbit
166/143/125
1Mbit
143/133/125
15A
150W
1.0
1.5
115
120
180
117
140
150
100
175
125
10-450
1000
18.5
1-200
1.6
1.2
10-400
1.8.200
16-bit
14-Bit
1-of-4
1-of-8
16-/32-Bit
18-BIT
1.8/2.5/3.3V
16/32/64/128/256
1MB
128K
16K
110/128/152
110-Channel
110/128
110
110.CHANNEL
128-Channel
19.4
12.5
152-CHANNEL
118
135
120-150
1200
1600
150-200
140-160
1500
160
170
11.5
1.7
14.5
105
15.2
102
14.8
15-105
115kPa
16.7
1.45
101.5
1.575
1.8
1.9
1700-1900
1.4
10.0
1.3
13-INPUT
1-OF-10
10-LINE-TO-4-LINE
1.7
150
123
100
14GHz
16M-WORD
128M-BYTE
16-BIT
192M-BYTE
128M-WORD
120
1310nm
1550nm
100W
140
1024
14.1
15.0
1280
15.4
10.4
12.1
16-PIN
1-ch
1.8
1.0
16.368
128/129
128
1GHz
1.1
1.2
1.6
1st
10-BIT
1/16-DUTY
1/8-
1/11-DUTY
1/4-
1/2
1/3
1/4
1/4-DUTY
1/15
1/8
1/16
120-/128-OUTPUT
150/154
160-OUTPUT
144/160/184/208-OUTPUT
1/34
1/36
1/32
1/40
1/53
1/65
1.3
10600
128M-bit
12LINE
12-LINE
12-ROW
16/8
16/8-BIT
1-CHIP
16-/8-BIT
155M
1.5/1.9GHz
1.9/2.1GHz
1.5ghZ/1.9ghZ
1.9ghZ
1MUTE
1-OUTPUT
12-BIT
16-BIT
16-CHARACTER
10-CHARACTER
12-CHARACTER
1/4
1-LINE
101SEGMENT
15-CHARACTER
14-CHARACTER
1-Icon
132-Segment
104-common
128-common
160-common
11-BAND
16-bit
16-Input
1-Line
16-Line
16-Bit
18-Bit
1-of-8
1-of-4
10-Bit
1.3
100
11-Channel
16-Channel
19-Channel
125
15MSPS
12-Bit
1.5
1.4
14-Bit
192
12-Stage
14-Stage
1-to-8
110MHz
120MHz
100MHz
1.1GHz
16k
12k
128
135MSPS
10/100/1000
10/100
10/100/1000M
16/64
16-40
1.5A
150
130
110
180
140
100K
1019.5
1.0A
13.5
14nS
120V
1.35A
120mA
1.5W
170W
11W
10W
105
105mW
1.75W
1.9W
1.1W
100V
15.6
10/12-Bit
1200dpi
160MHz
130MHz
190MHz
10MHz
1.8V
1MHz
1.1
160
150mA
1284
100-Pin
1.0
128-Pin
12-Stage
1.2W
15W/Ch
10W/Ch
15W
10W
14W
10.5W
12W
18W
1.4W
1/20
18W/Ch
100W
10-Step
13.5W
175MHz
1024
1/100
12W/Ch
19W
120V
12W/Channel
1.75A
100mA
18V
1.5A
12V
15V
1.2V
10V
1/2
16-Bit
128K
16K
10k
16W
1.8W
125
10A
16A
12A
100VRM
15A
1100
1200
150
128
1MHz
13W/Ch
110V
1.235V
1.3GHz
11W
1-Chip
1.5W
1kHz
13.8V
1.22V
1.7
10-Gbps
16-Bit
128Kbit
1999
1024-Dot
16-DOT
132-Channel
1/2
160-OUTPUT
16-Digit
1/3
16.Bit
16-Word
111-Bit
14/16-Segment
16-Segment
1BANK
12-Segment
16-Decoder
1-Bit
16Bytes
12-Bit
18-Megabit
18Mb
16K
160-DOT
1-Mbit
100-DOT
17-DOT
1/4
1/5
120-DOT
128-CHANNEL
1200
14.4
1.3
1.55
1310
1310nm
120
1480
1.48
1.51
1.52
1510
1550
1550nm
1625
1.6
1500
125
150
100
1.0
1.5
1-8
1-4
12-BIT
100mA
14-Bit
1-of-4
1-to-64
128-Bit
1-of-8
14-Stage
12-Stage
12Amps
1-of-10
10-78
1-channel
15W
19V
1.5V
1.2W
18W
14W
1.5
1-W
1.2-A
100mA
1A/500mA
1.8-volt
10-bit
16V
1.5A
1.8
1.75
1.0
1K-Bit
15000
1500
1.0
1000
1.5
100
170
1250
1600
1300
10A
10.0
16.0
1128
1148
1448
16-bit
12-bit
18-bit
10-bit
1-of-8
1-of-4
1-to-4
16-bus
13.input
1-line
1-of-16
16X5
1-of-10
1-of
15mA
13-input
10-to-4
16-word
14-stage
12-stage
16-channel
128B/256B
16K/512
1K/64
16K/32K
16KB/32KB/64KB
16K/64K/512
18.5
18-fold
1-of-2
18-stage
1-bit
1-to-64
18-element
1394/Device
150MHz
128
133
102
140
101
14.318-150
14.318
100/133MHz
100/133
190
1394
105
180MHz
140MHz
1GHz
128/129-64/65
1.3GHz
1.8GHz
1.3
14-bit
1fs
11Wstereo
150
160
1.5
1.4
110
1000
100
1-chip
1.25
1800
16MB
10/100
155
155.52
155-QUAD
155-TETRA
16-Channel
1.0-1.25
1200
175
110
1400
16-Pin
100-1300
150
1600
115
1300
100-600
100-400
1300-1800
1640
1460-1640
1500
1400-1500
1000
1600-2100
1800
1650
100
160
130
1400-1800
1600-2800
1800-2200
1330
1550
1100
100A
1200V
1200A
150A
120
125
100-150
1400-2600
1000Amperes
1200Amperes
100-1600
125-175
150-300
100-1200
100-2200
100-2000
1000-1200
1600-1800
1200-1400
1.8W
16-BIT
17A
13A
10-BIT
1.0625
100V/5A
120W
140W
120W/175W
15W
18-STAGE
14-STAGE
18A
1.35ohm
1.8
1.0ohm
14A
1.5
1.5A
10A
100
12V
13X16
128
16K
13V
100mA
1.2V
1.2
13.56MHz
15693
16/4
128K
128Kb
1Mb
1.8V
13.56
1024K
1Mbit
16X16
16Kbit
1Kbit
12A
128-BIT
1.6
1.65
176
128KBYTE
12K
18K
192
12Mbps
15KV
1088
1344
16352
1Kb
1mA
14-BIT
1.1
1.2A
16-48K
100+100W
100A
10.6A
100V
15A
160A
16A
150V
1.8ohm
1ohm
1.7OHM
1.8GHz
1.0
120V-0.013ohm-80A
150A
19A
12ohm
1.4A
16ohm
1.9A
1.2ohm
1.47ohm
1.3
10/100
180A
1000V
1200V
1.5ohm
1.2ohm-
120A
10.7A
11A
120V
1.3ohm
1.9ohm
10mohm
1.55ohm
1.1ohm
15.6A-Max220
1.45ohm
1.05
120
100MHz
10.5A
14.6A
18.4A
1.05ohm
1.6ohm
140A
1.2W
15V
10W
12W
14W
18W
1.6W
12+12W
10+10W
14+14W
100W
15+15W
11W+11W
10W+10W+10W/15W
130MHz
150
1.225V
1.24V
100mW
160
12-BIT
150mW
120mW
140MHz
120MHz
1GHz
1.25A
1.0
170
110
1000
15.0
100
1.5
12-Channel
100
128
128-Level
10-Channel
1-70
1.2A
1.5A
1-WIRE
100mA
12-BIT
15-BIT
1.1-GHz
1.3
1.8
16-BIT
18-BIT
1-LINE
1.5
12V
12-Bit
128Kx8
1024Kx8
18-STAGE
10-LINE
14-STAGE
10-
10-Bit
10-to-4
16-Word
12-Stage
16-Channel
18-LINE
133-MHz
1-of-8
1/2-DIGIT
10A
1-BIT
1048576
1/2-INCH
16-LINE
11-BIT
1149.1
1024
13-INPUT
1-OF-4
1-OF-2
1-OF-16
17-BIT
14-BIT
12-INPUT
16-PORT
16-BY-4
1-TO-4
1.2-V/3.3-V
1-OF-3
19-BIT
1-GIGABIT
165-pixel
192-
1024-
1158-
1010-pixel
1036-
12-VDC
1/3/8
100-MHz
165-MHz
180-MHz
175-MHz
100
125
1284
16x8
1.6
1.25-MSPS
1-/8-CHANNEL
1.25
1.8
1.1V
1-CHANNEL
12.5
1048576-WORD
10BASE-T
1.25-GIGABIT
1.5-W
1.75-W
10-W
150-mW
1-W
100-mA
150-mA
12-V
120-mA
1-A
1.2-GHz
1-PORT
1394-1995
1394
1394A
15V
128K
1024K
1.0
1.03
1st
1CHIP
1.5V
1.6GHz
1.9GHz
1ch
1.5A
1.0A
1.5/3V
1CHP
18W
1-CHIP
16BIT
16BIT
17-Stage
16-BIT
1BITS
16-MBIT
12/14-STAGE
14-STAGE
18-BIT
12-STAGE
1BIT
1-BIT
1.2GHz
10BIT
1.3GHz-FREQUENCY
1.3GHz
128
128Mbit
16M
11-Output
1.5
18-27.5
10.5
17-21
1.2mm
14-bit
1.25
16x16
1.3
1.6
1AMPERE
1.0
1.5
1000
10-16GHz
18-31GHz
17-24GHz
18-32GHz
12.5-17GHz
10-18GHz
11GHz
19GHz
13-16GHz
17.7-24GHz
12-17GHz
17-20GHz
12-36GHz
12-24GHz
10-40GHz
10-30GHz
10GHz
1.8mm
12.7X6.35mm
14.2
10.21
14.22
1.2
1.85
101.6mm
17.22mm
10.16
10.0
13.2
1.25V
100
10W
16-Bit
1-3
100W
1500
100
1.25-W
1.8-V
12-V
128Mb
16Mb
1.5
1000
1.0
15Amperes
14-bit
12-bit
10-bit
10-bit/6MSPS
12-bit/4MSPS
12-bit/12MSPS
16-bit
192kHz
102dB
1500W
1.0A
1.5A
10A
16A
15A
10mm
1/2
120V
12V
100mA
100V
1.22V
1.225V
15V
10W
132
170
15W
150
100
120...195
1.5
1/2
1.0
1.25


Mục lục 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? ?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo    |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật    |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn