công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
Selected language     English  ▼
Part name    
    Description 

Mục lụcBZX0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

BZX384-B/C12 to BZX384C15 bảng dữ liệu linh kiện điện tử bán dẫn

phân loại BZX-2 :

BZX384-B/C12   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B/C13   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B/C2V4   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B/C2V7   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B/C3V0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B/C3V3   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B/C3V6   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B/C3V9   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B/C4V3   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B/C4V7   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B/C5V1   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B/C5V6   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B/C6V2   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B/C6V8   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B/C7V5   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B/C8V2   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B/C9V1   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B10   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B10   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B10   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B11   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B11   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B11   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B12   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B12   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B12   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B13   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B13   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B13   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B15   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B15   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B15   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B16   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B16   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B16   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B18   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B18   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B18   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B20   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B20   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B20   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B22   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B22   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B22   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B24   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B24   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B24   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B27   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B27   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B27   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B2V4   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B2V4   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B2V4   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B2V4   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B2V4   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B2V7   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B2V7   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B2V7   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B2V7   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B2V7   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B30   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B30   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B30   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B33   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B33   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B33   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B36   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B36   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B36   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B39   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B39   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B39   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B3V0   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B3V0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B3V0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B3V0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B3V0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B3V3   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B3V3   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B3V3   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B3V3   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B3V3   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B3V6   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B3V6   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B3V6   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B3V6   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B3V6   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B3V9   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B3V9   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B3V9   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B3V9   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B3V9   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B43   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B43   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B47   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B47   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B4V3   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B4V3   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B4V3   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B4V3   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B4V3   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B4V7   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B4V7   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B4V7   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B4V7   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B4V7   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B51   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B51   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B56   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B56   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B5V1   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B5V1   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B5V1   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B5V1   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B5V1   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B5V1   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B5V6   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B5V6   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B5V6   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B5V6   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B5V6   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B62   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B62   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B68   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B68   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B6V2   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B6V2   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B6V2   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B6V2   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B6V8   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B6V8   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B6V8   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B75   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B75   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B75   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B7V5   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B7V5   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B7V5   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B8V2   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B8V2   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B8V2   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B9V1   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-B9V1   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-B9V1   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C10   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C10   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C10   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C10.115   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C11   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C11   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C11   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C12   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C12   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C12   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C13   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C13   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C13   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C15   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C15   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C15   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C16   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C16   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C16   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C18   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C18   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C18   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C18.115   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C20   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C20   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C20   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C22   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C22   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C22   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C24   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C24   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C24   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C27   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C27   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C27   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C2V4   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C2V4   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C2V4   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C2V7   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C2V7   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C2V7   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C2V7115   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C3   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C30   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C30   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C30   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C33   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C33   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C33   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C36   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C36   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C36   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C39   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C39   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C39   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C3V0   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C3V0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C3V0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C3V3   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C3V3   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C3V3   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C3V6   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C3V6   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C3V6   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C3V9   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C3V9   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C3V9   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C43   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C43   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C43   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C47   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C47   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C47   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C4V3   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C4V3   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C4V3   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C4V7   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C4V7   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C4V7   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C51   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C51   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C51   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C56   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C56   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C56   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C5V1   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C5V1   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C5V1   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C5V6   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C5V6   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C5V6   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C62   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C62   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C62   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C68   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C68   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C68   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C6V2   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C6V2   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C6V2   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C6V8   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C6V8   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C6V8   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C75   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C75   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C75   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C7V5   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C7V5   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C7V5   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C8V2   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C8V2   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C8V2   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C8V2.115   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C9V1   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384-C9V1   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-C9V1   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  more   [ Buy ]
BZX384-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B10   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B10-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B10-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B10-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B10-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B11   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B11-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B11-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B11-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B11-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B12   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B12-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B12-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B12-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B12-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B13   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B13-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B13-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B13-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B13-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B15   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B15-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B15-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B15-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B15-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B16   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B16-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B16-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B16-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B16-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B18   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B18-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B18-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B18-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B18-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B20   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B20-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B20-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B20-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B20-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B22   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B22-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B22-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B22-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B22-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B24   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B24-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B24-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B24-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B24-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B27   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B27-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B27-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B27-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B27-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B2V4   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B2V4-E3-08   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B2V4-E3-18   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B2V4-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B2V4-HE3-08   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B2V4-HE3-18   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B2V4-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B2V4-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B2V4-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B2V7   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B2V7-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B2V7-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B2V7-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B2V7-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B30   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B30-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B30-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B30-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B30-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B33   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B33-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B33-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B33-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B33-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B36   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B36-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B36-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B36-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B36-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B39   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B39-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B39-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B39-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B39-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B3V0   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B3V0-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B3V0-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B3V0-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B3V0-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B3V3   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B3V3-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B3V3-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B3V3-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B3V3-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B3V6   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B3V6-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B3V6-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B3V6-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B3V6-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B3V9   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B3V9-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B3V9-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B3V9-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B3V9-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B43   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B43-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B43-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B43-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B43-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B47   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B47-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B47-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B47-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B47-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B4V3   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B4V3-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B4V3-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B4V3-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B4V3-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B4V7   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B4V7-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B4V7-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B4V7-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B4V7-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B51   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B51-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B51-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B51-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B51-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B56   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B56-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B56-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B56-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B56-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B5V1   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B5V1-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B5V1-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B5V1-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B5V1-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B5V6   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B5V6-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B5V6-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B5V6-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B5V6-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B62   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B62-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B62-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B62-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B62-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B68   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B68-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B68-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B68-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B68-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B6V2   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B6V2-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B6V2-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B6V2-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B6V2-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B6V8   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B6V8-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B6V8-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B6V8-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B6V8-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B75   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B75-E3-08   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B75-E3-18   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B75-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B75-HE3-08   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B75-HE3-18   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B75-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B75-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B75-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B7V5   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B7V5-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B7V5-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B7V5-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B7V5-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B8V2   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B8V2-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B8V2-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B8V2-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B8V2-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B9V1   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B9V1-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B9V1-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384B9V1-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384B9V1-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384C   1  2    [ Buy ]
BZX384C   1  2    [ Buy ]
BZX384C   1  2    [ Buy ]
BZX384C10   1  2    [ Buy ]
BZX384C10   1  2  3  4    [ Buy ]
BZX384C10   1  2    [ Buy ]
BZX384C10   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384C10   1  2    [ Buy ]
BZX384C10   1  2    [ Buy ]
BZX384C10-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384C10-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384C10-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384C10-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384C11   1  2    [ Buy ]
BZX384C11   1  2  3  4    [ Buy ]
BZX384C11   1  2    [ Buy ]
BZX384C11   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384C11   1  2    [ Buy ]
BZX384C11   1  2    [ Buy ]
BZX384C11-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384C11-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384C11-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384C11-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384C12   1  2    [ Buy ]
BZX384C12   1  2  3  4    [ Buy ]
BZX384C12   1  2    [ Buy ]
BZX384C12   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384C12   1  2    [ Buy ]
BZX384C12   1  2    [ Buy ]
BZX384C12-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384C12-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384C12-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384C12-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384C13   1  2    [ Buy ]
BZX384C13   1  2  3  4    [ Buy ]
BZX384C13   1  2    [ Buy ]
BZX384C13   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384C13   1  2    [ Buy ]
BZX384C13   1  2    [ Buy ]
BZX384C13-G   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384C13-V   1  2  3  4  5  6  7  8  9    [ Buy ]
BZX384C13-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384C13-V   1  2  3  4  5  6  7  8    [ Buy ]
BZX384C15   1  2    [ Buy ]
BZX384C15   1  2  3  4    [ Buy ]
BZX384C15   1  2    [ Buy ]


Mục lụcBZX0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo    |   Liên lạc với cúng tôi   |   Chính sách bảo mật    |   đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


có nội dung giống như trang web khác
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl